Polityka prywatności

I.     Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem strony https://hplpro.pl i jej podstron (dalej również łącznie jako: Strona) jest Grzegorz Standowicz z siedzibą w Suchym lesie przy ul. Platanowej 1/1, 62-002 Suchy Las pod numerem REGON 015756309, NIP: 7621371021. Kontaktowy adres e-mail: biuro@hplpro.pl.

II.     Ogólne zasady przetwarzania danych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do możliwych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

Administrator dokłada najwyższej staranności, aby dane osobowe użytkowników były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

III.     Dobrowolność przekazania danych osobowych

Korzystanie ze Strony nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji, zatem w przypadku, gdy użytkownik korzysta ze Strony wyłącznie w celu jej przeglądania, HPLPRO nie gromadzi o użytkowniku danych o charakterze osobistym, z wyjątkiem danych zapisanych automatycznie w wyniku wykorzystywania plików cookies, na zasadach opisanych poniżej.

W razie, gdy użytkownik zdecyduje się skorzystać z funkcjonalności Strony, a w szczególności skorzystać z:

• formularza kontaktowego,

podanie danych osobowych nadal będzie dobrowolne, lecz niezbędne dla skorzystania z tych funkcjonalności.

IV.     Sposób pozyskiwania danych

Administrator pozyskuje dane osobowe za pośrednictwem Strony w następujący sposób:
• poprzez ich dobrowolne wprowadzenie przez użytkownika w formularzach dostępnych na Stronie,
• poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies.

V.     Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane udostępnione przez użytkownika lub gromadzone na jego temat automatycznie za pośrednictwem plików cookies są wykorzystywane i przetwarzane przez Administratora danych do następujących celów i na następujących podstawach:

• bieżącej komunikacji Administratora z użytkownikiem w odpowiedzi na prośbę kontaktu zgłoszoną przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego, ankiety lub innych funkcjonalności Strony tj. za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną ma być osoba, której dane dotyczą oraz realizując uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

• rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

• w razie korzystania przez użytkownika z mediów społecznościowych Administratora, do których odesłania znajdują się również na Stronie (w tym wchodzenia na nich w interakcję z innymi użytkownikami), Administrator uzyskuje dostęp do danych udostępnionych przez użytkowników w mediach społecznościowych, w celu obsługi danego serwisu społecznościowego, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

• przechowywania danych mailingowych użytkowników na serwerach Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

• marketingowych, na podstawie udzielonej zgody oraz realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

VI.     Przekazywanie danych osobowych zgromadzonych przez Administratora

Dane osobowe uzyskane przez Administratora za pośrednictwem Strony mogą być przekazane:

• podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne lub hostingowe Administratora w celu obsługi Strony oraz podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
• podmiotom współpracującym przy obsłudze Strony – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
• upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

W przypadkach opisanych w zdaniu poprzedzającym, administrator danych przekazuje podmiotom trzecim jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia danej czynności.

Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane przez Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

VII.     Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Poza zapisywaniem informacji za pośrednictwem plików cookies (w szczególności obejmujących parametry połączenia, oznaczenie czasu, adresu IP) Administrator gromadzi za pośrednictwem Strony dane wprowadzone dobrowolnie przez użytkownika, a w szczególności:

• imię i nazwisko,
• adres e-mail,
• adres korespondencyjny,
• numer telefonu,
• dane dotyczące sytuacji finansowej użytkownika (w szczególności takie jak: przybliżony poziom i czas trwania zadłużenia, fakt wykonywania działalności gospodarczej, istnienie zajęć komorniczych, ilość wierzycieli, zdolność zaspokojenia roszczeń).

VIII.     Czas przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez okres, w którym będzie on prowadził kontakt w odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu, a w przypadku w którym dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – do momentu cofnięcia takiej zgody, a także w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

IX.     Uprawnienia użytkowników

Zgodnie z regulacją art. 15-22 RODO każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora danych, przysługuje prawo:

• dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• do przenoszenia danych,
• do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora danych osobowych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X.     Pliki cookies i logi serwera

Pliki cookies to w szczególności pliki tekstowe, wysyłane z serwera Strony i przechowywane przez przeglądarkę internetową lub ewentualnie inne rozwiązania technologiczne na urządzeniu końcowym.

Pliki cookies wykorzystywane są na Stronie w szczególności w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania z wcześniej odwiedzanych stron internetowych. Jeśli użytkownik korzystał z tego samego urządzenia i przeglądarki wcześniej, pliki cookies umożliwiają zapamiętanie jego preferencji, a także wykorzystywane są przez Administratora w celu tworzenia statystyk oraz dostosowywania zawartości Strony do potrzeb użytkownika w szczególności poprzez prawidłowe wyświetlenie Strony i dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane na Stronie służą przede wszystkim gromadzeniu danych takich jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, datę czy informacje o systemie operacyjnym i używanej przeglądarce. godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany, po to, aby zapewnić odpowiednie administrowanie stroną internetową.

Dodatkowo korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona i w konsekwencji wiąże się z pobieraniem standardowych informacji związanych z logowaniem, takich jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, data i czas dostępu oraz rodzaj systemu operacyjnego użytkownika.

W ramach Strony, poza plikami cookies zamieszczanymi na urządzeniu końcowym przez Administratora i do których dostęp uzyskuje Administrator, mogą być wykorzystywane również pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich (w szczególności Google Ads, Google Analytics, Facebook, Instagram (lub innych produktów marki Meta), YouTube lub innych serwisów społecznościowych, udostępnianych w szczególności przez Twitter i LinkedIN).

Pliki cookies mogą służyć również obsłudze reklam prowadzonych za pomocą Google Ads lub Google Analytics, a zwłaszcza reklam remarketingowych oraz remarketingu dynamicznego. Każdy użytkownik może zrezygnować z zamieszczania plików cookies na jego urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej oraz poprzez skorzystanie z narzędzi blokujących Google Analytics opisanych tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Użytkownik może dokonać wyboru zakresu stosowanych plików cookies, a ponadto użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, jak również możliwe jest automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera instrukcja, pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, z tym zastrzeżeniem, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

XI.     Przepisy końcowe

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie znajdą przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO.

Administrator może modyfikować treść niniejszej polityki, zwłaszcza w przypadku zmian w prawie lub zmian technologicznych, o czym poinformuje poprzez zamieszczenie aktualnej Polityki Prywatności na Stronie. Użytkowników, których adresy e-mail w związku z korzystaniem z usług oferowanych na Stronie znajdują się w bazie Administratora, Administrator poinformuje o zmianach również mailowo po dokonanej zmianie, a użytkownik może odmówić akceptacji zmian przesyłając informację w tym zakresie na adres kontaktowy Administratora.